Patiëntenregistratie: procedure

Terugbetalingen zijn pas mogelijk nadat de patiënt bij BELTA-TBnet geregistreerd werd. Om een patiënt te registreren moeten de volgende procedures gevolgd worden:
  • Het nationaal identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ of rijksregisternummer) van de patiënt moet gekend zijn. Indien dat niet het geval is, moeten de volgende patiëntengegevens meegedeeld worden aan het coördinatieteam: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres in België. Hiermee kan het coördinatieteam een “bis”-nummer aanvragen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
    Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden? Klik hier.

  • Er dient een Registratieformulier ingevuld te worden (de verpleegkundige VRGT/FARES kan hierbij helpen). Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden? Klik hier.
  • Indien het gaat om een patiënt met multiresistente tuberculose, dient een Registratieformulier MDR ingevuld te worden.